07 April 2015

Easter Tuesday: Gloria from Missa Paschalis

+



Kwartet Wokalny Tempus
Gloria from Gorczycki's 'Missa Paschalis'
+