12 April 2014

Lazarus, come forth!

+Jesus Raising Lazarus from the Dead
Fresco by Giotto


Лазарева субота


O Christ God, 
when Thou didst raise Lazarus from the dead, 
before Thy Passion,
Thou didst confirm the universal resurrection.
Wherefore, we, like babes, 
carry the insignia of triumph and victory,
and cry to Thee, O Vanquisher of death,
Hosanna in the highest.
Blessed is He that cometh in the Name of the Lord.

Тропар на Цвијети:
Обшчеје воскресеније, прежде твојеја страсти увјерјаја,
из мертвих воздвигал јеси Лазарја, Христе Боже,
тјемже и ми јако отроци побједи знаменија носјашче,
тебје побједитељу смерти вопијем:
Осана во вишњих,
благословен грјадиј во имја Господње

Obščeje voskresenije, prežde tvojeja strasti uvjerjaja,
iz mertvih vozdvigal jesi Lazarja, Hriste Bože,
tjemže i mi jako otroci pobjedi znamenija nosjašče,
tebje pobjeditelju smerti vopijem:
Osana vo višnjih,
blagosloven grjadij vo imja Gospodnje

+